Riktlinjer avseende integritet

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Box 1386, 172 27 Sundbyberg samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER tillhandahåller tjänster i anslutning till din anmälan till oss och besök på webbplats.
1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER är personuppgiftsansvarig för hur RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER behandlar dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, ta del av våra tjänster eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du väljer att stödja oss. Informationen som samlas in från dig behövs för att RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER ska kunna verkställa dina önskemål om gåvor.

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som väljer att ge oss stöd gäller följande kring insamling av personuppgifter
Insamlade uppgifter

 • E-postadress
 • Postnummer
 • Adress
 • Ort
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer/mobilnummer
 • Värdet av gåvan

 

Besöker webbplatser

 • IP-adress och information om din användning av sallsyntadiagnoser.se enligt cookies text. >>länk
 1. 5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är besökare på sallsyntadiagnoser.se

RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som gåvogivare och besökare på vår webbplats.
 • Återkoppla kring hur vi använder insamlade medel.

 

 1. Grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

 

6.2 I vissa fall kan RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål   Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer
  samt e-post
 • Geografisk information
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att kommunicera kring beställda/utförda uppdrag genom post, e-post Intresseavvägning
 • Namn, adress, telefonnummer
  samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress,  logginformation
Så länge vi har rätt att lagra dessa uppgifter enligt ditt godkännande.

 

 1. Profilering

8.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER gör ingen profilering utifrån dina personuppgifter.
Profilering innebär att man skapar erbjudanden, eller riktar information utifrån vem/vad en person är och gör.

 

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part,
med undantag av tillfällen när det motiveras av rent praktiska skäl, som att kunna distribuera föreningsmaterial med hjälp av ett tryckeri.

 

10.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER som det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSERs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
10.3 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

 

När dina personuppgifter delas med ett personuppgiftsbiträde sker det med stöd av samma legala grund som vi har samlat in din information, t.ex. för att uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden för att garantera säkerheten.

 

 1. Ändring av integritetspolicy

11.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft.

 

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om gåvogivare samt medlemmar i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

 1. Dina rättigheter

13.1 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 

13.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
13.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

 1. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 1. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386
172 27 Sundbyberg
info@sallsyntadiagnoser.se
072-722 18 34

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.