Hoppa direkt till innehåll

Sällsynta diagnoser

  • Öka storleken
  • Minska storlekenValet 2014, Flera partier otydliga om statsbidragen

Skrivet den: 9 sept, 2014 13:26 av Sällsynta diagnoser

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Vi har nu kommit fram till den femte och sista frågan inför valet. Fråga nummer 5 handlar om statsbidragen till funktionshindersrörelsen. Frågan löd så här:Är ni beredda att, i regeringsställning efter valet 2014, genomföra en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?Enkäten visar att fyra partier svarar ett tydligt Ja på frågan om de i regeringsställning är beredda att genomföra en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya organisationer. Det är Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Övriga partier ger oklara svar och/eller vill göra en översyn. Dagens statsbidragssystem har funnits i sin nuvarande form sedan år 2000. Systemets sammanlagda bidragssumma har varit densamma sedan dess med undantag för en höjning år 2008. Nya organisationer som omfattas av bidraget samt kostnadsökningar har kontinuerligt urholkat bidraget. Det handlar bland annat om avtalsenliga uppräkningar av löner, höjda kostnader för befintliga lokaler, material och tjänster.Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska samhällets olika aktörer samverka med funktionshindersrörelsen i alla frågor som rör människor med funktionsnedsättning. Funktionshindersrörelsen ska även involveras och medverka i övervakningen av konventionens genomförande. En annan viktig uppgift för funktionshinderrörelsen är att sprida kunskap internt till sina medlemmar. Det är ofta avancerad information om sjukdomar och behandlingsmöjligheter som kompletterar sjukvårdens information, men det kan också handla om komplicerad lagstiftning, socialförsäkringar eller om att ge stöd i kontakter med skola, vård och omsorg. Utöver detta ordnar förbunden sociala aktiviteter för sina medlemmar. Därmed fyller de en mycket viktig roll för både medlemmar och samhället i stort.- Nu uppmanar vi samtliga partier att lyfta funktionshinderfrågorna i valrörelsen och satsa på en långsiktigt hållbar finansiering för den ideella sektorns arbete, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.Det var den sista frågan som Handikappförbunden ställt till riksdagspartierna inför valet. Samtliga frågor till och svar från partierna finns här.

Valet 2014, Mer utbildning om funktionsnedsättningar för rektorer och lärare

Skrivet den: 5 sept, 2014 15:53 av Sällsynta diagnoser

Inför valet har Handikappförbunden frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Vi har kommit fram till fråga nummer 4, och den  handlar om ökad utbildning om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen. Frågan löd så här:Är ni beredda att i regeringsställning efter valet 2014, säkerställa en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen?Samtliga partier svarar ja på frågan. - Det är glädjande att det råder politisk enighet om att utbildningarna behöver förstärkas. Nu förutsätter vi att partierna kommer med konkreta förslag i frågan, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.Bland de elever som inte klarar målen i skolan finns många barn och unga med dolda eller synliga funktionsnedsättningar. Detta är ofta elever som med rätt stöd och bättre förutsättningar skulle kunna nå samma goda resultat i skolan som andra. Men resurserna för att ge stöd till elever som är i behov av särskilt stöd har minskat under många år och ligger nu på en alarmerande låg nivå. Utöver detta finns brister i rektors- och lärarutbildningen när det gäller att ge kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur skolans verksamhet kan behöva förändras för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap och utveckla sina färdigheter.- När skolan är tillgänglig och lärare och rektorer har kunskap om olika funktionsnedsättningar, sprids också kunskapen till eleverna som bär med sig den in i sitt vuxna liv. Att satsa på en tillgänglig skola är alltså en ren framtidsinvestering och ett steg mot ett så kallat universellt utformat samhälle, där alla kan vistas och verka oavsett funktionsförmåga, säger Ingrid Burman. Samtliga frågor till och svar från partierna finns här.

Valet 2014, Oenighet om hur fattigdomen ska förhindras

Skrivet den: 1 sept, 2014 14:28 av Sällsynta diagnoser

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Vi har kommit fram till fråga nr 3, och den handlar om kommunala avgifter. Frågan löd så här: Är ni beredda att, i regeringsställning efter valet 2014, införa en spärr för kommunala avgifter som garanterar goda levnadsvillkor för dem med livslångt behov av stöd till sin försörjning? Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt Initiativ svarar ja på frågan. Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna svarar att de hellre vill se andra lösningar för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning har goda levnadsvillkor. - I dag tvingas många anhöriga att bidra till försörjningen när de kommunala avgifterna tar en allt större andel av förtidspensionen. Det behövs en bredare samsyn för att människor inte ska drivas in i fattigdom, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till undersökningens resultat.Personer som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som aldrig har haft ett arbete, har en mycket svag försörjning. Vissa kommer sannolikt aldrig att ha en löneinkomst under sin livstid. Många av dem som har insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) lever i en verklighet där de samlade avgifterna för hyra och stödinsatser överstiger den låga inkomst man har. Det innebär att människor månad efter månad kan ha en negativ disponibel inkomst. - Lagstiftaren behöver införa ett skydd mot nya och höga kommunala avgifter inom LSS-lagstiftningen, precis som man har gjort inom socialtjänstlagen, säger Ingrid Burman.Samtliga frågor till och svar från partierna finns här.

Valet 2014, En majoritet vill höja taket för lönebidragen

Skrivet den: 28 aug, 2014 11:21 av Sällsynta diagnoser

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Första frågan handlade om rehabilitering och presenterades i föregående blogginlägg. Fråga nummer 2 handlar om Funka-utredningen och en höjning av lönebidragstaket. Frågan löd: Är ni beredda att, i regeringsställning efter valet 2014, genomföra FunkA-utredningens förslag, däribland en höjning av lönebidragstaket?Samtliga partier säger att de vill genomföra Funka-utredningens förslag. Centerpartiet är det enda parti som tydligt svarar nej på frågan som avser en höjning av lönebidragstaket. Moderaterna är otydliga och övriga partier vill höja taket för lönebidrag.- En enig riksdag har gett ett tillkännagivande om Funka-utredningen, men för att förslagen ska bli verklighet krävs också budget. Vi ser nu fram emot att alla partier redovisar förslag till finansiering i valrörelsen, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden i en kommentar. Trots att arbetslösheten alltid har varit hög för människor med funktionsnedsättning har de arbetsmarknadspolitiska programmen för personer med funktionsnedsättning inte reformerats nämnvärt på decennier. Redan 2012 påtalade FunkA-utredningen stora brister i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utredningen lämnade en rad förslag på nödvändiga reformer som Handikappförbunden till stor del stödjer. - Höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd är två åtgärder som behövs för att fler människor med funktionsnedsättning ska komma i arbete, säger Ingrid Burman.Vi fortsätter att presentera Handikappförbundens frågor till riksdagspartierna på bloggen fram till den 14 september. Samtliga frågor till och svar från partierna finns här.


Sällsynta diagnosers 90-konto

SMS:a sallsynt 50, 100 eller 200 till 72970

Pengarna går till Riksförbundets 90-konto. Tack för ditt stöd!